Printed from www.primodanmark.dk
Whistleblowerordning på vej i Københavns Kommune
Printervenlig udgave

Borgerrepræsentationen har i budget 2012 truffet principbeslutning om at indføre en whistleblowerordning i Københavns Kommune.


Ordningen skal ifølge beslutningen "sikre Københavns Kommunes medarbejdere mulighed for at videregive information om fx ansættelsesmyndighedens lovovertrædelser og manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser, fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, fare for miljøet, grove tilfælde af omsorgssvigt og lignende - uden at frygte for ansættelsesretlige reaktioner. Ordningen skal etableres i regi af Borgerrådgiveren".


Økonomiudvalget har på sit møde den 22. maj 2012 tilsluttet sig en indstilling herom over for Borgerrepræsentationen.


Whistleblowerordningen vil være et supplement til de ansattes nuværende muligheder for at rette henvendelse til deres nærmeste chef om alvorlige forhold som fx lovovertrædelser, fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed og grove tilfælde af omsorgssvigt - uden at frygte for negative reaktioner fra chefer og kolleger.


Borgerrådgiveren får mulighed for i fornødent omfang at følge op på anmeldelser til ordningen og hermed sikre, at "der sker noget" også i de sager, hvor Borgerrådgiveren ikke har kompetencen.


Eventuelle usaglige, negative konsekvenser for navngivne anmeldere forebygges gennem politisk overvågning og ved at kommunens ansatte også får adgang til at orientere Borgerrådgiveren om konstaterede negative reaktioner over for anmeldere.

Whistleblowerordningen forudsætter Datatilsynets godkendelse.


Økonomiudvalgets samlede indstilling fremgår her.