Printed from www.primodanmark.dk
Udbudslov i offentlig høring
Printervenlig udgave

Udbudslovsudvalget har afsluttet sit arbejde med at skabe øget klarhed og forenkling i udbudsreglerne og dermed større juridisk og økonomisk sikkerhed i arbejdet med udbud.

 

Udkast til Danmarks første udbudslov samler en række af reglerne om udbud ét sted og implementerer samtidig EU's nye udbudsdirektiv. Erhvervs- og Vækstministeren har netop sendt forslaget til udbudslov i offentlig høring.

 

Den offentlige sektor køber varer og tjenesteydelser for omkring 300 mia. kr. årligt.

 

Det er vigtigt, at de offentlige indkøb sker på en måde, så økonomiske aktører behandles lige, der er gennemsigtighed om processer og vilkår, og at beslutninger træffes på et sagligt grundlag. Dermed reduceres risici for bl.a. annullation og klager over gennemførte udbud.

 

EU´s ministerråd vedtog i februar 2014 et revideret udbudsdirektiv, der skal implementeres i medlemsstaterne senest i april 2016. Formålet med direktivet er at sikre, at ordregiveren
overholder de EU‐retlige principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet.

 

Regeringen nedsatte i juni 2013 udvalg om dansk udbudslovgivning, der fik til opgave at udarbejde et udkast til et samlet og overskueligt regelsæt, der implementerer det nye udbudsdirektiv i dansk ret.

 

I henhold til udvalgets kommissorium skal regelsættet i videst muligt omfang føre til større klarhed, forenkling og fleksibilitet med lavest mulige transaktionsomkostninger for såvel ordregivere som økonomiske aktører. Målet er at sætte "det gode købmandskab" i centrum, så de offentligt indkøbere får gode rammer for at gennemføre det bedst mulige indkøb med så få ressourcer som muligt.

 

Udvalget har i overensstemmelse med udvalgets kommissorium udarbejdet et forslag til,
hvordan det nye udbudsdirektiv kan implementeres i et samlet og overskueligt dansk regelsæt.

 

Udbudslovsudvalgets rapport kan findes her.

 

Erhvervs- og Vækstministeren har den 5/12 2014 sendt forslag til udbudslov i offentlig høring. Lovforslaget kan findes her.