Printed from www.primodanmark.dk
Statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer
Printervenlig udgave

Statsrevisorerne har den 24. april 2014 afgivet beretning nr. 16/2013 om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer med følgende bemærkninger:

 

Et godt statsligt beredskab forudsætter, at myndighederne er velforberedte i forhold til at håndtere større ulykker og katastrofer, fx skybrud, forureningsulykker, sygdomsudbrud og terrorhandlinger.

 

Beredskabsloven fastsætter, at de enkelte ministre inden for deres område skal planlægge, så samfundets funktioner kan opretholdes og videreføres i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Loven fastsætter endvidere, at forsvarsministeren koordinerer planlægningen vedrørende den civile sektors beredskab og rådgiver myndighederne. Forsvars-ministeren gennemfører den del af planlægningen, der ikke påhviler andre myndigheder.

 

Statsrevisorerne konstaterer, at hovedparten af de ministerier og styrelser, der har en central rolle i beredskabet - fx Statsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet - har udarbejdet beredskabsplaner for krisestyringen ved større ulykker og katastrofer og har øvet deres beredskab.

 

Statsrevisorerne kritiserer, at hovedparten af de ministerier og styrelser, der har en mindre central rolle i beredskabet, ikke har overholdt beredskabsloven. Således har kun få af disse ministerier og styrelser en beredskabsplan og har øvet deres beredskab, til trods for at de fleste af ministerierne varetager samfundskritiske funktioner.

 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende:

 

  • At Forsvarsministeriet ikke har sikret, at Beredskabsstyrelsens koordinering af beredskabsplanlægningen på tværs af ministerierne har været tilstrækkelig. Beredskabsstyrelsen har ikke haft et samlet overblik over ministeriernes beredskabsplanlægning og har dermed ikke haft et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om beredskabet er tilstrækkeligt.
  • At myndighederne ikke systematisk har evalueret håndteringen af større ulykker og katastro-fer samt øvelser. Evalueringerne er vigtige i forhold til at fastholde erfaringer og læringspunk-ter.

Statsrevisorerne konstaterer, at beredskabsloven forventes ændret i 2014. Ændringen betyder, at alle ministerier skal indsende deres beredskabsplaner til Beredskabsstyrelsen, der således får bedre rammer for koordinering af beredskabsplanlægningen.

 

Statsrevisorernes beretning kan i sin helhed ses her.