Printed from www.primodanmark.dk
Seks alvorlige hændelser som kan føre til krise - i Sverige
Printervenlig udgave

Den svenske beredskabsbestyrelse (MSB) har i marts 2014 afleveret en rapport til regeringen om risici og konsekvenser ved 6 alvorlige hændelser, herunder voldsomme optøjer og influ-enzapandemi.

 

Rapporten følger op på den tidligere rapport fra 2013, der identificerede 27 særligt alvorlige hændelser med store konsekvenser for samfundet. Se omtalen heraf i PRIMO's nyhedsbrev april 2013.

 

Seks af disse hændelser er nu som scenarier vurderet nærmere med hensyn til mulige konsekvenser og sandsynligheden for at de indtræffer inden for det nærmeste år.

 

Sigtet hermed er at styrke samfundets generelle evne til at forebygge og håndtere de pågældende hændelser samt at foretage den fornødne prioritering.

 

De seks analyserede scenarier handler om hhv.:

 

- voldsomme optøjer i svenske storbyer
- pandemi foranlediget af influenzavirus A/H5NI
- terrorattentat i Stockholm
- kernekrafthavari i Sverige med radioaktivt udslip
- langvarig varmebølge (uddybende analyse)
- forstyrrelser i de satellitbaserede navigationssystemer  (uddybende analyse)

 

Rapporten understrger behovet for at der i forvejen findes planer og rutiner, der kan iværksættes når en krise rent faktisk indtræffer.

 

Der lægges samtidig vægt på evnen til samordnet og entydigt at kunne orientere offentlig-heden, dels for at understøtte redningsindsatsen dels for at forhindre uro i samfundet.

 

På ressourcesiden er det primært et spørgsmål om at sikre tilstrækkelig kapacitet i sygehus-sektorens akutberedskab samt elforsyningen til de samfundsvigtige funktioner.

 

MSB's rapport " Risker och förmågor 2013 - Redovisning av regeringsuppdrag om
nationell risk- och förmågebedömning", marts 2014, kan i sin helhed læses her.