Printed from www.primodanmark.dk
Regeringens politik for beredskabet i Danmark
Printervenlig udgave
Rapport fra forsvarsministeriet om beredskabet i Danmark (DK, 2005)

Uddrag:

Selv om Danmark generelt er et robust samfund, har vi ikke været forskånet for større ulykker.

Inden for de sidste ti år har det danske samfund oplevet større naturskabte ulykker som orkanerne i 1999 og 2005, tekniske ulykker som olieudslippet i Grønsund i 2001 og ved Bornholm i 2003, strømudfaldet på Sjælland i 2003 samt fyrværkeriulykken i Seest ved Kolding i 2004. Danmark har hidtil været forskånet for egentlige terrorangreb, men der har siden den 11. september 2001 bestået et generelt forhøjet terrortrusselsniveau i den vestlige verden, herunder i Danmark.

Hændelserne i Danmark har heldigvis kun resulteret i tab af ganske få menneskeliv, mens de økonomiske konsekvenser derimod har været betydelige. Overordnet har det danske beredskab og samfund været i stand til at håndtere de ulykker, der har fundet sted. Men trussels- og risikobilledet fordrer, at Danmark kontinuerligt forbedrer evnen til at forebygge, håndtere og afhjælpe konsekvenserne af større ulykker og katastrofer – uanset om de skyldes terror, voldsomme vejrfænomener eller andre hændelser.

Udviklingen i det danske samfund og verden omkring os har betydet, at vilkårene for og forståelsen af samfundets beredskab har ændret sig. Den teknologiske udvikling har ført til større afhængighed mellem sektorerne nationalt og internationalt. Jo mere komplekse systemer vi opbygger, jo større kan konsekvenserne blive, hvis katastrofen indtræffer.

Regeringen vil:

- Styrke koordinationen af den operative indsats på alle niveauer såvel nationalt som internationalt.

- Prioritere forebyggelse højt for at mindske samfundets sårbarhed og dermed øge robustheden, især inden for energi-, tele-, it,- og transportområdet.

- Styrke beredskabsplanlægningen med særlig fokus på den dertil knyttede kommunikation i krisesituationer.

- Fastholde Danmarks velfungerende indsatsberedskab og løbende justere dette, så det til stadighed matcher samfundsudviklingen.

- Videreudvikle uddannelse og øvelser inden for beredskabsområdet.

- Satse mere målrettet på vidensopbygning og analyse.

- Mere aktivt inddrage den internationale udvikling og internationalt samarbejde i det samlede beredskab.

- Udbygge og videreudvikle beredskabet mod CBRN-hændelser (kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare hændelser).

Regeringens politik på beredskabsområdet vil danne grundlag for en lang række konkrete initiativer og tiltag i 2005, herunder ikke mindst i relation til implementeringen af beredskabsforliget for perioden 2003 - 2006, af forsvarsforliget for perioden 2005 - 2009 samt opfølgning på anbefalingerne i National Sårbarhedsudredning.

Download rapport