Printed from www.primodanmark.dk
Rammerne for statslig beredskabsplanlægning
Printervenlig udgave

Folketinget har den 20. maj 2014 vedtaget en ændring af beredskabsloven.

 

Hovedformålet med lovændringen er at præcisere den planlægningsforpligtelse, der gælder for de statslige myndigheder på beredskabsområdet.

 

Der tilvejebringes samtidig en hjemmel til at fastsætte regler for uddannelse af medlemmer af ungdomsbrandkorps og de tilskud, der ydes til disse.

 

Med en præcisering af planlægningsforpligtelsen for statslige myndigheder indføres en udtrykkelig forpligtelse for ministerområderne til at udarbejde generelle beredskabsplaner
og revidere disse mindst hvert fjerde år. Planerne og revisioner heraf skal sendes til Beredskabsstyrelsen.

 

Dermed er der for statslige myndigheder indført en planlægningsforpligtelse svarende til den, der i dag er gældende for kommunalbestyrelser og regionsråd.

 

Herudover indeholder lovændringen en række justeringer og præciseringer af beredskabsreglerne, bl.a. indgår forslag vedrørende redningsberedskabets indsættelse i udlandet.

 

Endvidere nedlægges Institut for Beredskabsevaluering. Fremover skal evalueringen af håndteringen af større ulykker og katastrofer varetages af Beredskabsstyrelsen.

Loven er trådt kraft den 1. juni 2014.

 

Forsvarsministeriet har dermed taget højde for en væsentlig del af de kritikpunkter, der blev rejst af Rigsrevisionen og Statsrevisorerne i april 2014, jfr. omtalen heraf i PRIMOs nyhedsbrev for maj 2014.