Printed from www.primodanmark.dk
Overgrebspakken
Printervenlig udgave

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup præsenterer nu et udspil, der skal sikre en tidlig og korrekt indsats, når myndighederne får mistanke om overgreb eller omsorgssvigt af børn.

 

Udspillet består af fire hovedtemaer, der hver indeholder en række konkrete initiativer.
 

De fire hovedtemaer er:
• Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt
• Fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats
• Vurdering af alle underretninger inden for 24 timer samt styrket opfølgning
• Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb
 
På baggrund af en række sager om massive overgreb mod børn bad social- og integrations-ministeren i februar 2012 Ankestyrelsen om at gennemføre en kulegravning af en række af de senere års enkeltsager, herunder sagen fra Bornholm. Kulegravningen afdækkede en række alvorlige mangler i blandt andet kommunernes håndtering af sager om børn med seksuelle overgreb.

 

Herefter nedsatte social- og integrationsministeren et ekspertpanel, som i juni 2012 fremlagde anbefalinger til, hvordan indsatsen på området kan forbedres. Ekspertpanelet har været sammensat af juridiske eksperter og fagfolk med praksiserfaring fra området.
 
Udspillet omfatter initiativer for 315 mio. kr. i 2013-2016 og indgår i forhandlingerne om satspuljen for 2013.
 
Faktaark om udspillet kan ses her.