Printed from www.primodanmark.dk
Organiseringen af beredskabsområdet
Printervenlig udgave

Regeringen og KL har den 3. juni 2014 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2015. I den forbindelse er der opnået enighed om en forenkling af organiseringen af beredskabsområdet m.h.p. opnåelse af effektiviseringsgevinster i både det kommunale og det statslige beredskab. 

 

Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt
overbygningsberedskab, der tilsammen varetager daglige, lokale opgaver såvel som landsdækkende indsatser.

 

Regeringen og KL er enige om, at der gennem en forenkling af organiseringen på
beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sikres et højt serviceniveau for borgerne. Det kan bl.a. ske ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i større og mere bæredygtige enheder samt ved at sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab.

 

Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne senest 1. januar 2016 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder. Såfremt kommunerne ikke inden den fastsatte dato har etableret sig i nye enheder, vil regeringen søge tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af nye, mere bæredygtige enheder.

 

Parallelt med den kommunale forenkling af organiseringen vil staten foretage
strukturtilpasninger og effektiviseringer i det statslige beredskab. Det forventes, at den statslige ramme som følge heraf reduceres med 25 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i 2017.

 

Samtidig er der enighed om, at de nye større kommunale enheder betyder, at kommunerne mest hensigtsmæssigt kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten. Der er derfor enighed om en fremadrettet dialog om, hvordan der kan sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab.

 

Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem.

 

Konsekvenserne heraf for arbejdet i Redningsberedskabets Strukturudvalg er ikke nærmere belyst. Det er endnu uafklaret, hvornår strukturudvalget afgiver sin endelige rapport.

 

I konsekvens heraf og efter drøftelser med KL og FKB udsættes den planlagte minikonference om Redningsberedskabets Strukturudvalg torsdag den 19. juni 2014 i Høje-Taastrup, jfr. omtalen heraf i PRIMOs nyhedsbrev for maj 2014, til efteråret.