Printed from www.primodanmark.dk
Nyt landsdækkende kriminalitetsforebyggende samarbejde for udsate etableres
Printervenlig udgave


For at understøtte samarbejdet mellem politiet, de sociale myndigheder og psykiatrien – det såkaldte PSP-samarbejde – udsender KL, Danske Regioner, Rigspolitiet, Kriminalforsorgen og Det Kriminalpræventive Råd i fællesskab en pjece til inspiration.

Folketinget har med virkning fra 1. april 2009 vedtaget, at der i hver politikreds skal etableres et samarbejde mellem Politiet, regionerne og kommunerne om indsatsen overfor socialt udsatte borgere, som er i risiko for at havne i kriminalitet. Formålet er at sikre de udsatte borgere den rette støtte og reducere kriminaliteten begået af psykisk syge. Loven bygger på gode erfaringer fra et lignende samarbejde på Frederiksberg.

PSP-samarbejdet skaber et forum, hvor myndighederne kan koordinere indsatsen generelt overfor borgere, der ofte er i berøring med én eller flere af de involverede myndigheder samt drøfte løsninger i enkeltsager. Derfor er der med lovforslaget samtidig skabt adgang til at udveksle oplysninger mellem myndighederne i PSP-regi. Samarbejdet ændrer ikke på hverken politiets, de sociale myndigheders eller psykiatriens ansvar.

”PSP-samarbejdet skaber den formelle ramme for en sammenhængende behandlingsindsats, som vi i regionerne har savnet i forhold til de mest udsatte psykisk syge. Vi vil jo gerne forebygge situationer, hvor patienternes eller andres liv og helbred kommer i fare. Med pjecen håber vi at bidrage til en hurtig etablering af PSP-samarbejdet rundt omkring i landet” udtaler formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg Bent Normann Olsen.

”Vi må erkende, at PSP-samarbejdets målgruppe ofte falder mellem flere stole. PSP-samarbejdet er et godt initiativ til at give en mere koordineret indsats over for nogle af de mest udsatte grupper i vores samfund. I KL er vi derfor utrolig glade for, at samarbejdet nu udbredes til hele landet og håber sammen med de øvrige parter bag pjecen, at den vil inspirere til, at de lokale PSP-samarbejder kommer til at fungere efter hensigten og med den nødvendige lokale tilpasning,” supplerer formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg Tove Larsen.

”Det landsdækkende PSP-samarbejde er et meget vigtigt initiativ, der skal skabe den bedst mulige koordinering af myndighedernes ressourcer, når socialt udsatte personer har brug for støtte for ikke at ende i kriminalitet. Pjecen rummer værdifuld vejledning i forbindelse med den lokale etablering af et PSP-samarbejde” siger Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Læs pjecen her