Printed from www.primodanmark.dk
Nye tider - nye standarder?
Printervenlig udgave

Du kan hente programmet for dagen her og se præsentationerne her.

 

Kommunernes håndtering af deres risiko har ændret sig en del i løbet af de seneste 5-10 år. Særligt udsigten til og senere gennemførelsen af kommunalreformen 1. januar 2007 har ændret kommunernes syn på deres håndtering af deres risiko og har resulteret i en øget anvendelse af selvforsikring og selvrisiko. På baggrund af en undersøgelse af kommunernes håndtering af risiko afholdt PRIMO den 13. marts et seminar på Odense Rådhus om emnet.

PRIMOs formand kommunaldirektør i Guldborgsund kommune Claus Thykjær bød velkommen og understregede behovet for at følge op på udviklingen. PRIMO's rolle er i høj grad at sprede viden mellem kommunerne gennem arrangementer som dette.

 

Henrik Klitmøller Rasmussen orienterede indledningsvis om en interviewundersøgelse gennemført i 2012 blandt udvalgte kommunaldirektører om udviklingen i risikolandskabet frem mod 2020. Undersøgelsen viste, at de i det store og hele fandt, at kommunernes risikolandskab bestod af de samme hovedområder som for 5 år siden; men at den relative betydning af områderne havde ændret sig.

 

På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunernes risikostyringskoordinatorer belyste Henrik Klitmøller Rasmussen derefter kommunernes valg af værktøjer til gennemførelse af deres risikostrategi.

 

Kommunalreformen og de større kommuner har ført til mere brug af selvrisiko og selvforsikring. Arbejdsskade-området er helt i særklasse præget af selvforsikring. Billedet indenfor tingsskade, ansvar og auto er mere blandet, idet der er tale om brug både af selvforsikring og forsikring suppleret med selvrisiko. Tingsskadeområdet er således præget af forsikring indenfor brand, medens tyveriskader i vid udstrækning er selvforsikrede.

 

Internt håndterer kommunerne deres risiko på forskellig vis. Det er imidlertid i stigende omfang almindeligt, at en del risiko overlades til institutionerne gennem interne selvrisici. Øget brug af selvforsikring har i det hele taget fået kommunerne til at anvende en række interne procedurer til håndtering af risikoen. Det er dog kun ca. hver femte kommune, der har valgt at beskytte deres samlede risiko ved at bruge tværgående forsikringsløsninger i form af stop loss eller selvrisikomaksimering.

 

Tidligere kommunaldirektør i Næstved kommune Jens Christian Birch kommenterede kommunernes risikolandskab og risikohåndtering ud fra et topledelsesperspektiv. Jens Christian Birch tog udgangspunkt i de ændringer, som var affødt af kommunalreformen og udfordringerne med at overtage nye opgaver på bl.a. arbejdsmarkedsområdet.

Det var Jens Christians Birchs opfattelse, at kommunerne trods fortsatte udfordringer på enkelte områder har gennemført den nye kommunale struktur godt - særligt taget i betragtning, at der i senere år også havde fundet en omstilling til 0-vækst sted.

De fremtidige risici retter sig ifølge Jens Christian Birch mod kommunestyrets evne til at klare de fremtidige udfordringer, ikke mindst fordi det er presset af svigtende opbakning og deltagelse fra befolkningens side. Af andre fremtidige risikoområder pegede han på en i stigende grad uklar demografisk fremtid og klimapåvirkningen.

Økonomidirektør i Svendborg kommune og bestyrelsesmedlem i Økonomidirektørforeningen John Jensen fulgte op med perspektivet på kommunernes risikohåndtering. Han indledte med to interessante betragtninger, nemlig at økonomidirektørens job drejer sig om konstant håndtering af kommunens risici, og at staten udviser en stor omsorg for kommunernes risici. Den statslige omsorg for kommunernes risici viser sig i form af budgetsikring af udskrivningsgrundlaget mv.
I det samlede risikobillede placerer de forsikringsbare risici sig i midten mellem diverse risici forbundet med kommunens risici og de finansielle risici knyttet til kommunens gæld, og ikke mindst i henseende til de garantier kommunen har udstedt til støttet byggeri.

Håndteringen af selvforsikring og forsikring vurderer John Jensen er velhåndteret i forhold til den risiko, som knytter sig til området i forhold til de risici, der knytter sig til kommunens øvrige passiver.

Seminarets deltagere drøftede sammen med et panel bestående af Jens Christian Birch, John Jensen og Lars Kronborg den praktiske tilrettelæggelse af samspillet mellem selvforsikring og forsikring på forskellige områder. Både tilrettelæggelsen af interne selvrisikosystemer og håndteringen af katastroferisici i form af vand- og stormskader blev drøftet.

Efter paneldiskussionen præsenterede direktør i Gjensidige Forsikring Lars Kronborg forsikringsselskabets perspektiv på kommunernes risikohåndtering. Lars Kronborg fandt det naturligt, at kommunerne havde valgt øget selvrisiko kombineret med styrket risikoindsats på en række områder. Han fandt, at en række kommuner gennem denne proces havde forbedret deres risikoprofil.

Han fandt imidlertid også ud fra en analyse af "gaps" mellem risikostyringsprocessens enkelte faser, at den øgede brug af selvrisiko og selvforsikring rejste en række opmærksomhedspunkter for kommunerne. Det drejede sig bl. a. om:
1) hvorvidt der skabes den ønskede budgetsikkerhed i forhold til den volatilitet som storskader kan skabe for økonomien, 2) sikring af kompetencer til håndtering af skader og løbende pleje af en i stigende grad kompleks portefølje af arbejdsskader.

Claus Thykjær afsluttede seminaret med at konkludere, at kommunernes risikohåndtering havde udviklet sig meget siden 2007/2008 og bebudede, at PRIMO også fortsat vil bidrage til at understøtte denne udvikling.