Printed from www.primodanmark.dk
4. Nye rammer for kommunale udbud
Printervenlig udgave

Folketinget har den 30. maj 2011 vedtaget en ændring af den kommunale styrelseslov, der bemyndiger ministeren til at sætte nærmere betingelser for konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver. Loven træder i kraft den 1. juli 2011.

Dette er sket i form af en ændring i den eksisterende styrelseslov for kommuner og regioner.

Den paragraf, der vedrører kommunerne, og som altså nu indføjes i styrelsesloven, lyder:

"§ 62 e. Indenrigs- og sundhedsministeren kan for kommuner fastsætte regler om, at en kommunalbestyrelse skal konkurrenceudsætte nærmere fastlagte opgaver helt eller delvis, og om de nærmere betingelser for konkurrenceudsættelseandquot;.

Der blev samtidig vedtaget en tilsvarende paragraf vedrørende regionerne.

Lovændringen gør det muligt, at regeringen kan fastsætte (mindste)mål for udbud/udlicitering af offentlige opgaver i både kommuner og regioner.

Regeringen finder, at dette fremmer det offentlig-private samarbejde og sikrer, at kommuner og regioner altid udnytter potentialet i øget udbud m.v. Regeringen sigter - så vidt muligt - mod aftalebaserede ordninger, der bl.a. indeholder målsætninger om udbud, med kommuner og regioner.

Lovforslaget er en del af udmøntningen af aftale om Konkurrencepakken fra den 11. april 2011 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne med henblik på at fremme konkurrencen i den offentlige og i den private sektor. Jfr. omtalen herom i PRIMO's nyhedsbrev fra maj måned.

Se nærmere om lovforslaget og dets behandling i Folketinget her