Printed from www.primodanmark.dk
Nye initiativer for offentlig-privat samarbejde
Printervenlig udgave

Regeringen og KL har den 3. juni 2014 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2015. I den forbindelse er der opnået enighed om en række initiativer til fremme af kommunernes samarbejde med private aktører.

 

Kommunernes samarbejde med private leverandører målt ved IKU-indikatoren udgør
25,9 pct. i 2013, hvilket er en stigning set i forhold til 2012.

 

Med henblik på at understøtte og kvalificere kommunernes arbejde med offentlig-privat
samarbejde har regeringen i samarbejde med KL igangsat en analyse af bl.a. mulighederne
og barrierer for offentlig-privat samarbejde i kommunerne. Analysen forventes afsluttet i
efteråret 2014.

 

Regeringen og KL vil desuden etablere et forsøgsprogram i samarbejde med en række
kommuner med fokus på fælles udveksling af erfaringer, viden og læring om potentialer for
både kommuner og virksomheder ved konkurrence om udbudsegnede opgaver.

 

Forsøgsprogrammet kan sekretariatsbetjenes af den fællesoffentlige udbudsportal.

 

Endelig etableres i forlængelse af tidligere år en låne- og deponeringsfritagelsespulje på 150
mio. kr. i 2015, hvor der - for at fremme offentligt-privat samarbejde - kan søges om
låneadgang eller dispensation fra deponeringsforpligtelsen i lånebekendtgørelsen.