Printed from www.primodanmark.dk
Ny styring af den offentlige sektor
Printervenlig udgave

Regeringen har i regeringsgrundlaget "Et Danmark, der står sammen", oktober 2011 tilkendegivet at ville iværksætte en strammere styring af den offentlige sektor.


Blandt initiativerne indgår en budgetlov, der fastlægger de overordnede principper for styringen samt en reform af det nuværende aftalesystem.


Regeringen vil endvidere tage initiativ til en ny styreform for de store byer.


Overflødige dokumentationskrav og uhensigtsmæssig statsstyring skal erstattes af friere, men forpligtende rammer for kommunerne.


Regeringen vil give kommuner og regioner bedre mulighed for at gennemføre investeringer  inden for energirenovering og velfærdsteknologi. I den forbindelse vil regeringen modernisere låne- og deponeringsreglerne for investeringer, der gennem fremtidige driftsbesparelser sikrer en fornuftig rentabilitet.


Der skal etableres flere former for offentlige og private samarbejder. Og regeringen vil
etablere flere forsøg med frikommuner m.v. 


Regeringen vil foretage en evaluering af kommunalreformen og den nuværende
arbejdsdeling mellem kommuner, regioner og stat. Det skal blandt andet ske med særlig
fokus på sundhedsområdet, det specialiserede socialområde, miljøområdet og den
regionale udvikling.


Regeringen vil i samarbejde med kommuner og regioner formulere en ny digitaliseringsstrategi for hele den offentlige sektor. Strategien skal fastlægge konkrete mål og blandt andet indeholde de første elementer af en digitaliseringsreform af velfærdsområderne.


Se regeringens samlede tiltag til ny styring af den offentlige sektor s. 63-64 i regeringsgrundlaget.


Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager har efterfølgende opfordret de ni kommende frikommuner om at fremsende ansøgninger om dispensation fra "bøvlede regler og dokumentationskrav", så forsøgene bliver så ambitiøse og kreative som muligt, jfr. pressemeddelelse 26/10 herom.