Printed from www.primodanmark.dk
5. Ny vejledning i kriseterapeutisk beredskab
Printervenlig udgave

Uddrag:

Der bør i den enkelte organisation være udpeget ledere med kendskab til og ansvar for den ressourcemæssige og faglige tilrettelæggelse af sundheds-beredskabet, herunder det kriseterapeutiske og krisestøttende beredskab.

Det er den pågældende ledelses ansvar, at der udarbejdes alarmeringslister og planer for indkaldelse af relevante medarbejdere. Ledelsen har desuden ansvaret for, at det involverede personale uddannes, at der gennemføres øvelser, at der udarbejdes evalueringer samt at planerne opdateres. Ledelsen skal desuden sikre, at involverede medarbejdere er bekendt med kompetencer og kommandoveje, ligesom ledelsen bør planlægge for, hvordan krisestøttemateriel tilvejebringes.

Ved større ulykker og beredskabsmæssige hændelser er det AMK, der koordinerer den overordnede sundhedsfaglige indsats. I et indsatsområde udgøres grundstammen i indsatsledelsen af indsatsleder politi, indsatsleder redningsberedskab og koordinerende læge (KOOL). KOOL har det overordnede ansvar for den præhospitale indsats og leder således regionens sundhedsvæsens samlede indsats i indsatsområdet.

Ved hændelser, hvor det kriseterapeutiske/krisestøttende beredskab aktiveres, kan der også være behov for udsendelse af en koordinerende psykiatrisk kontaktperson (KOP). KOP er ikke en del af indsatsledelsen, men fungerer som ressourceperson for indsatsledelsen. I indsatsområder refererer KOP ledelsesmæssigt til KOOL. KOP bør i øvrigt have mulighed for at kontakte psykiatriens krisestyringsstab fx gennem en forbindelsesofficer i AMK, i forbindelse med fx afklaring af faglige og andre ressourcemæssige spørgsmål.

Læs vejledningen her