Printed from www.primodanmark.dk
Mange unge vil hjælpe til ved kriser
Printervenlig udgave

En undersøgelse blandt totalforsvarspligtige 18-årige i Sverige, gennemført af Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), viser at to ud af tre gerne vil hjælpe til ved kriser. Samtidig efterspørges der viden om hvordan samfundet og borgerne kan forberede sig på kriser.

 

"Om en kris drabbar Sverige är två av tre totalförsvarspliktiga 18-åringar positiva till att ställa upp och arbeta ideellt. Samtidigt är kunskaperna dåliga om hur samhället och individen kan förbereda sig inför kriser. Det visar en undersökning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som genomförts i samband med en stor informationssatsning.
 

Unga vill hjälpa till om landet drabbas av en kris. 69 procent av de som svarat på undersökningen instämmer helt eller delvis i påståendet "Jag skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige drabbas av en allvarlig händelse eller kris."

 

På frågan "Vet du vart du kan vända dig för att få information om en allvarlig händelse eller kris inträffar?" svarar 62 procent nej och 21 procent instämmer helt eller delvis i påståendet "Jag är medveten om vilka skyldigheter och rättigheter jag har om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris."

 

Undersökningen visar också att fler 18-åringar är rädda för att personligen drabbas av krig eller krigsliknande tillstånd (26 %) respektive våld och övergrepp (20 %) än exempelvis brand, trafikolyckor eller naturkatastrofer. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. Undersökningen speglar också att stödet för det svenska försvaret är starkt i åldersgruppen och att 53 procent vill utveckla försvaret."

 

Af svarene fremgår det endvidere, at tilliden til de lokale myndigheders evne til at håndtere kriser varierer kraftigt. Størst tillid har stockholmerne og mindst tillid har de unge på Gotland.

 

Læs mere om undersøgelsen her.


Alle som bor i Sverige og er mellem 16 og 70 år er totalforsvarspligtige, kvinder såvel som mænd. Sverige besluttede i 2009 at afskaffe den tvungne værnepligt, men fastholder et totalforsvar med såvel en militær som en civil del.