Printed from www.primodanmark.dk
Lovgrundlaget for Center for Cybersikkerhed
Printervenlig udgave

Forsvarsministeriet har sendt et udkast til lovforslag om Center for Cybersikkerhed i høring.

 

Lovforslaget kommer i forlængelse af Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste, hvoraf det fremgår, at Center for Cybersikkerhed vil blive reguleret ved særskilt lovgivning.

 

Lovforslaget vil derudover styrke centrets muligheder for at undersøge og forebygge cyberangreb. Samtidig skal lovforslaget sikre, at der også fremover er en entydig og restriktiv regulering af Center for Cybersikkerheds behandling af data.

 

Lovforslaget er sendt i høring med henblik på fremsættelse for Folketinget i marts 2014.

Høringen om lovforslaget har givet anledning til debat om borgernes retssikkerhed, bl.a. foranlediget af Rådet for Digital Sikkerhed.

 

Statens overvågning af internetsikkerhed er i dag delt i to: En civil under Videnskabs-ministeriet, som er underlagt persondata-, forvaltnings- og offentlighedsloven, og en militær del under Forsvarsministeriet, hvor disse love ikke gælder.

 

Lovforslaget om Center for Cybersikkerhed lægger den hidtidige civile overvågning af internetsikkerhed ind under Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

I debatten om lovforslaget er der især peget på, at efterretningstjenesten dermed får adgang til alle oplysninger, som borgere og virksomheder deler med offentlige myndighedre over inter-nettet, uden at det bliver muligt at følge med i, hvad FE gør med oplysningerne, og hvilke udenlandske tjenester FE vælger at dele data med.

 

Forslaget til ny lov om Center for Cybersikkerhed kan læses på Høringsportalen.
Høringssvaret fra Rådet for Digital Sikkerhed kan ses her.