Printed from www.primodanmark.dk
Klimalokalplaner
Printervenlig udgave

Regeringen har den 29. marts fremsat lovforslag om at ændre og forenkle planloven for at styrke kommunernes arbejde med klimatilpasning. Lovforslaget skal træde i kraft den 1. juli 2012.


Regeringen vil med lovforslaget styrke klimatilpasningsindsatsen i kommunerne og samtidig forenkle en række kommunale planprocesser, så der skabes klare planlægningsmæssige rammer for bæredygtige og holdbare klimatilpasningsløsninger og enklere vilkår for den kommunale sagsbehandling.


Lovforslaget indeholder en række tiltag, der alle har været efterspurgt hos kommunerne.


Kommunerne får bl.a. eksplicit adgang til at begrunde deres lokalplaner med klimatilpas-ningsmæssige hensyn eller forebyggelse af forurening, hvilket ikke er muligt i dag. Med forslaget får kommunerne en direkte lovhjemmel til at indarbejde klimatilpasningsmæssige hensyn i lokalplanlægningen.


Regeringen har i regeringsgrundlaget understreget behovet for klimatilpasning, og regeringen vil gerne understøtte kommunerne i dette vigtige arbejde ved at tilvejebringe redskaber til, at kommunerne kan føre deres klimaambitioner ud i livet.


Lokalplanlægningen er her et centralt element i kommunernes fysiske planlægning, og forslaget har til hensigt at sikre, at kommunerne kan udarbejde en sammenhængende planlægning, som direkte adresserer varetagelsen af klimatilpasningsmæssige hensyn og forureningsforebyggelse.


Forslaget skal derfor sikre, at kommunerne fremover vil kunne sætte en klimadagsorden i kommuneplanstrategi og kommuneplan og følge dem op i lokalplanlægningen.


Lovforslaget indebærer samtidig en forenkling af planprocessen, ved at der gives mulighed for en bred delegation af beslutningskompetence til vedtagelse af planforslag til stående udvalg, økonomiudvalget eller til forvaltningen.


Det samlede lovforslag kan ses her.