Printed from www.primodanmark.dk
Klimakommissionen om kommunale energibesparelser
Printervenlig udgave


Regeringen nedsatte i marts 2008 en Klimakommission bestående af 10 forskere med specialviden inden for bl.a. klima, transport, landbrug og økonomi.

Kommissionen skulle give sit bud på, hvordan regeringens vision om, at Danmark i fremtiden bliver uafhængig af fossile brændstoffer, kan nås.

Visionen er nedskrevet i regeringsgrundlaget fra november 2007, Mulighedernes Samfund.

Som led i sit arbejde har Klimakommissionen i 2009 besøgt 10 udvalgte byer, som har været værter for en række workshops.

Klimakommissionen har gæste hhv. Frederikshavn, Skive, Sønderborg, Bornholms Regionskommune, Albertslund, Århus, København, Lolland, Middelfart og Egedal, hvor ca. 50 udvalgte deltagere hvert sted har debatteret og ideudviklet sammen.

Formålet med møderne var først og fremmest at bidrage med diskussion om og ideer til, hvordan man kan gøre Danmark uafhængigt af de fossile brændstoffer, olie, kul og gas – lokalt såvel som nationalt.

Kommissionen har nu afgivet sin rapport Grøn Energi - Vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler, september 2010, og fremlægger her 40 konkrete anbefalinger og initiativer, som alle er møntet på konkret gennemførelse i de nærmeste år.

Herunder anbefales det bl.a., at den enkelte kommune gennemfører en strategisk energi-planlægning, som omfatter planlægning af fremtidige forsyningsformer. Samtidig skal kommunerne inddrage visionen i den fysiske planlægning, herunder i planlægningen af arealanvendelsen. Planlægningen koordineres på tværs af kommunegrænser.

Kommissionen anbefaler endvidere, at Energistyrelsen regelmæssigt gennemfører benchmarking af energiforbruget i sammenlignelige institutioner på tværs af kommuner.

Kommissionens rapport og baggrundsmateriale, herunder dokumentation fra de kommunale workshops, er tilgængelig på www.klimakommissionen.dk