Printed from www.primodanmark.dk
Justitsministeriets Betænkning om TV-overvågning.
Printervenlig udgave
I Justitsministeriets betænkning kommer Tv-overvågningsudvalget med forslag til en udvidelse af privates adgang til at foretage tv-overvågning samt med forslag til regler, der skal sikre, at personoplysninger, der tilvejebringes gennem tv-overvågning, i videst muligt omfang behandles på en måde, så misbrug undgås. (DK, 2006)

Uddrag:

Udvalget har derimod ikke fundet at have et tilstrækkeligt grundlag til at tage endeligt stilling til, om kommuner bør have adgang til tv-overvågning alene med det formål generelt at forebygge forbrydelser, herunder forbrydelser af almen samfundsmæssig karakter. Udvalget har dog redegjort for synspunkter for og imod en sådan regulering og udarbejdet en skitse til et lovforslag herom.

Læs betænkningen her (.pdf)