Printed from www.primodanmark.dk
Innovation - nu også i den offentlige sektor
Printervenlig udgave

Af Erik Nielsen, borgmester i Rødovre Kommune og formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg

Kommunerne står navnlig foran to udfordringer, som nødvendiggør, at vi nytænker opgaveløsningen i den kommunale hverdag og sætter innovation på dagsordenen i den offentlige sektor, skriver Erik Nielsen i et debatindlæg.
Hvis erfaringerne fra et nyt sundhedsprojekt i Nordjylland bliver gode, kan alle patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) inden længe se frem til elektronisk at kunne måle værdier og besvare spørgsmål, der sendes til en elektronisk journal hos hjemmesygeplejen. Patienterne bliver derved mere selvhjulpne og mindre afhængige af sygehusene samtidig med, at omfanget af indlæggelser og gen-indlæggelser kan reduceres.
Udviklingen af telemedicin er et eksempel på innovation i den offentlige sektor, som bliver til i samarbejde med Aalborg Universitet, Aalborg Sygehus og en række kommuner i regionen.
Eksemplet fra Nordjylland bør ikke være et af de eneste eksempler på innovation i den offentlige sektor, vi kommer til at se.
Den offentlige sektor udgør i dag en stor og vigtig del af den danske samfundsøkonomi. Alene af den grund er det vigtigt, at den offentlige sektor formår at forny sig i forhold til de ændringer, der sker omkring den.
Kommunerne står navnlig foran to udfordringer, som nødvendiggør, at vi nytænker opgaveløsningen i den kommunale hverdag og sætter innovation på dagsordenen i den offentlige sektor.
Den første udfordring er manglen på arbejdskraft. Store årgange i den offentlige sektor vil i de kommende år gå på pension og skal afløses af medarbejdere fra små ungdomsårgange.
Den anden udfordring handler om, at borgerne hele tiden øger deres forventninger til den leverede service fra den offentlige sektor. Vi vil ha’ høj kvalitet og større fleksibilitet i ydelserne.

Strategi for innovation i den offentlige sektor
Innovation har hidtil været forbeholdt den private sektor, selv om behovet for innovation er lige så stort i den offentlige sektor.
Fokus i Globaliseringsrådets arbejde og initiativer var også den private sektor. Men denne ubalance bliver der heldigvis rettet op på med regeringens kvalitetsreform og trepartaftalen.
Som led i trepartsaftalen har regeringen forpligtet sig på, at Rådet for Teknologi og Innovation skal udarbejde en strategi for innovation i den offentlige sektor. Kommunerne er via KL inviteret med i arbejdet om udformningen af strategien sammen med de øvrige parter i trepartsaftalen samt erhvervsorganisationerne.
Den invitation har vi naturligvis sagt ja til.
Samtidig betyder kvalitetsreformen, at der nu reserveres betydelige midler til investeringer i innovation og teknologi målrettet den offentlige sektor. Midlerne hentes fra den såkaldte kvalitetsfond.
Der skabes nu altså rum til at øge investeringerne i teknologi, der kan aflaste medarbejderne i forhold til belastende rutineopgaver og give mere tid til den borgernære service og omsorg. Skal det lykkes at opprioritere indsatsen, kræver det imidlertid en meget tæt koordinering af de mange forslag og de forskellige ministeriers initiativer.
Innovationssamarbejder på tværs af vidensmiljøer
Skal innovation i den offentlige sektor lykkes, må vi tænke bredere end den enkelte medarbejder. Samarbejder, hvor flere parter involveres, bliver vigtigt. For succesfuld innovation sker sjældent på et kontor, og medarbejdere og ledere har ofte ikke den viden og de kompetencer, der er brug for, når de skal udvikle nye serviceydelser.
Både forskningsinstitutioner, private virksomheder og offentlige institutioner bør derfor involveres i samarbejdet. Her kan vi lade os inspirere af den klyngetænkning, som har domineret erhvervspolitikken gennem en længere årrække. Her er der blevet skabt stærke vidensmiljøer, hvor virksomheder og vidensinstitutioner sammen udvikler nye løsninger.
En innovationsorienteret offentlig sektor vil ikke alene øge kvaliteten i den offentlige service til direkte glæde for borgerne. Den vil samtidig være et væsentligt parametre i forhold til at have succes i en globaliseret økonomi.

Indlægget har været bragt i Erhvervsbladet i 2008.