Printed from www.primodanmark.dk
Ingen robust kommune uden tryghed for borgerne
Printervenlig udgave

Partnerskaber er blevet et kodeord, når det gælder at løse problemer i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Denne udvikling har netværket Den Trygge Kommune ønsket at understøtte og afholdt den 13. marts 2014 konference under overskriften "Skab tryghed og merværdi".

 

PRIMO var repræsenteret på konferencen ved seniorrådgiver Niels Johan Juhl-Nielsen, som har sendt nedenstående reportage:

 

Justitsminister Karen Hækkerup var på pletten fra start og påpegede udfordringen i at genskabe, hvad der i fordums tid lå af kvaliteter i lokalsamfundet. Et menneskeligt fællesskab skal genskabes i dialog og i partnerskaber med en helt nødvendig politirelation og i øvrigt med træk på civilsamfundet og frivilligheden. "Vi skal i fællesskab bage en kage og på den måde skabe perspektiv på partnerskabet", var ministerens slutord.

 

Konferencen leverede indledningsvis bidrag, der skulle sætte partnerskaberne i perspektiv. Københavns Kommune og Københavns Politi berettede her om en række projekter, der lokalt viste, hvad et partnerskab kan udrette, når det handler om kriminalitet og en sikker by.

 

Helt uden omsvøb berettede BRF-Kredit om deres mange initiativer på det sociale område; alle på forhånd vurderet på, om de på sigt sikrer økonomisk fremgang for BRF-Kredit.

 

Og endelig fortalte udviklingsselskabet By & Havn om deres offentligt finansierede projekter, der altovervejende gennemføres uden de kommende beboers medvirken og problemer forbundet hermed.


Så fulgte 12 indlæg, der skulle belyse partnerskaber i praksis. Fra et kreativt lys-projekt, et bi-projekt på flere udviklingsplatforme, fornuftig anvendelse af overskudsmad og boligsociale integrationsprojekter over projekter med en særlig omsorg for unge, der forlader fængslet til Hjemmeværnskommandoens samtænkning omfattende erhvervsliv og forsyningssektoren samt politiets visioner om i fremtiden at få en mere ledende rolle som koordinator for eller leder af samarbejder i partnerskaber.

 

Konferencen åbnede rum for samtaler om muligheder og problemer i de mange projekter. Gennemgående var, at i det tomrum, der i mange tilfælde er opstået på grund af kommunernes slukne kasser, byder mange aktører sig til med hver sine problemløsninger - såvel erhvervsliv som et politi, der har ambitioner om at varetage yderligere koordinationsfunktioner, samt et militær (hjemmeværnet), der profilerer sig med samtænkning.

 

Ved konferencens afslutning bød proceskonsulenter på inspiration til udvikling af et innovationsnetværk for aktørerne i "Den Trygge Kommune". "Hvad gør man, hvor går man hen og hvilken støtte kan man få?", lød spørgsmålene. Dagens sidste tema skulle skabe grundlag for en dialog om , hvordan "vi kan igangsætte lignende netværk på sikkerheds- og tryghedsområdet".

 

En kommentar: I enhver kommune er der behov for et samarbejde med politi og at vide, at et hjemmeværn i givet fald vil kunne rekvireres. Med konferencens hjemmeværn, der fokuserer på en samtænkning og et politi, der gerne vil lede og koordinere i et endnu større omfang end i dag blev "Den Trygge Kommunes" fokus på kriminalitet sat i relief - som en væsentlig komponent i et mere omfattende koncept om den robuste eller resiliente kommune.

 

Et bidrag på konferencen om et aktivt og selvstændigt civilsamfund som en forudsætning for den robuste kommune kunne have bidraget til at understrege demokratiaspektet på en i øvrigt informationsmættet forårsdag.

 

Af seniorrådgiver Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark