Printed from www.primodanmark.dk
Glædelig Jul
Printervenlig udgave

2011 har været et år præget af udfordringer og nye aktiviteter for PRIMO.


KOMDIR har udpeget en ny formand for PRIMO, Claus Thykjær fra Gribskov Kommune, og der er indledt et tættere samarbejde med KOMDIR for at sikre en stærkere platform for den kommunale risikoledelse.


PRIMO har i samarbejde med respektive partnere gennemført en række seminarer, senest vedr. henholdsvis udbudsret, offentlig-privat samarbejde og finansiel risikostyring. 

Det tværgående samarbejde mellem partnerne er blevet styrket gennem flere aktiviteter. Det gælder ikke mindst udviklingen af den nye vidensplatform Viden om risikoledelse, der i 2011 har været gennem en prøveperiode og nu fremstår med en stærkere profil.


Der er indgået en samarbejdsaftale mellem PRIMO og EIRM vedr. den sekretariatsmæssige bistand gældende frem til udgangen af 2012.


Bestyrelsen har taget initiativ til nye fokusområder for 2012. Det gælder kommunernes risikofinansiering, hvor der foretages en spørgeskemaundersøgelse og en interviewundersø-gelse for at afdække kommunernes aktuelle selvrisikoprofil.


Endvidere er der i samarbejde med Foreningen af Kommunale Beredskabschefer igangsat en foranalyse af, hvorledes man kan styrke lokalsamfundets robusthed (community resilience) i forbindelse med uforudsete hændelser i fredstid, såsom terrorhandlinger og voldsomme naturhændelser som f.eks. skybrud, orkaner og kraftigt snefald.


Bestyrelsen takker alle samarbejdspartnere for et godt arbejdsår og ser frem til en videreførelse af samarbejdet i 2012.


PRIMO ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en Glædelig Jul og et Godt Nytår.