Printed from www.primodanmark.dk
Fremtidige klimatilpasningsteknologier
Printervenlig udgave

Klimaændringer udgør en alvorlig trussel for ringere livsvilkår for store dele af jordens befolkning, men ved hjælp af struktureret tilpasning kan konsekvenserne mindskes, i nogle tilfælde væsentligt. Nærværende rapport belyser hvilke teknologier, der skal anvendes som led i tilpasningen til ændringer i vandets kredsløb. Vand er den sektor, der forventes at blive ramt hårdest af effekterne af klimaændringer, og dermed er der store økonomiske potentialer involveret i at udvikle sådanne klimatilpasningsteknologier.

Formålet med nærværende udredning er at pege på klimatilpasningsteknologier på vandområdet med et 50 års sigte. Et sådant kig i krystalkuglen vil naturligt være behæftet med betydelig usikkerhed, hvilket fremgår med stor tydelighed når man ser på hvorledes natursyn, vandbehandlingsprocesser, regnekraft, sensorer og varslingssystemer har udviklet sig de sidste 50 år. Der er derfor ikke peget på konkrete teknologier som fremtidens ”vindere”. Ikke desto mindre er der en række klare tendenser, som godt kan benyttes til at forudsige udviklingen i Danmark og internationalt.

Der er mange andre drivkræfter til udvikling af klimatilpasningsteknologier end effekter af klimaændringer. Rapporten gennemgår derfor vandteknologier bredt og skelner ikke mellem teknologier, der er rettet mod håndtering af direkte effekter af klimaændringer og teknologier, der udvikles med en anden primær driver, men som også vil være vigtige klimatilpasningsteknologier på vandområdet. De primære drivere til et øget behov for klimatilpasnings-teknologier for vand er – udover direkte effekter af klimaændringer – vurderet at være stigning i befolkningstal og velstand, øget urbanisering, politiske målsætninger, naturlige og menneskeskabte kriser og ændringer i befolkningers oplevelse af acceptable risici.

Ud fra ovennævnte drivere er beskrevet sandsynlige udviklinger i behov for vandressourcer. Det er vurderet at indebære krav om teknologiudvikling, der kan opsummeres i følgende fire hovedtemaer:
- Krav til mindsket påvirkning af klimaet og andre ressourceoptimeringer
- Tilfredsstillelse af befolkningers krav
- Ukendte kommende krav fra f.eks. magthavere
- Integreret vandforvaltning med frihed til at vælge mellem forskellige typer af vandressourcer til forskellige anvendelsesformål

Fremtidig udfordring inden for vand er for lidt og/eller for meget vand på det forkerte tidspunkt og/eller sted af uønsket kvalitet. Globalt set er der strukturel forskel i områder der lider under oversvømmelser og områder med tørke. En væsentlig pointe er at med så lang tidshorisont, er udfordringerne de samme for Danmark som for en lang række andre lande, bortset fra, at vandstress ikke vil være lige så stort et problem i Danmark som i de fleste andre områder. Teknologiområderne som er udpeget i nærværende udredning vil med stor sikkerhed blive udviklet, uanset om danske firmaer satser på områderne. Analysen peger også på, at der vil ske en kraftig diversificering af anvendelse af forskellige ressourcer til forskellige formål. Der vil således ikke være en enkelt vinder, men mange nicher og mange main-stream anvendelser, som indebærer, at mange teknologier og udbydere kommer i spil.

Teknologierne, der forventes at opleve vækst, er opdelt i vandressource-allokering, vandbehandling, sensorer, andre ressourcer i vand, værktøjer der understøtter teknologi og forretningsmodeller. Inden for hvert af disse områder er identificeret og beskrevet 1 – 7 områder, hvor der forventes en klar vækst. Inden for mange af de i alt 25 områder har Danmark firmaer med gode kompetencer, som kan videreudvikles til fremtidens klimatilpasningsteknologier. En af udfordringerne bliver, at systemerne bliver langt mere integrerede og komplekse, således at en væsentlig del af innovationen sker i samspil mellem de enkelte aktører, der således både skal fokusere på udvælgelse af samarbejds-partnere, samtidigt med at egen position på spidskompetenceområder naturligvis skal fastholdes.

Læs rapporten her