Printed from www.primodanmark.dk
EU-Domstolen og danske logningsregler
Printervenlig udgave

Justitsministeriet har vurderet de aktuelle domme ved EU-Domstolen vedr. logningsdirektivet og deres betydning for de danske logningsregler. Justitsministeren justerer logningsbekendtgørelsen og lægger op til en revision af de samlede logningsregler i næste folketingssamling.

 

Justitsminister Karen Hækkerup har den 2. juni 2014 afgivet et notat til Folketinget om, hvilken betydning det har for de danske regler om registrering og opbevaring af oplysninger om tele- og internetkommunikation (logningsreglerne), at EU-Domstolen den 8. april 2014 erklærede det såkaldte logningsdirektiv for ugyldigt under henvisning til, at direktivet var i strid med EU's Charter om grundlæggende rettigheder.
 
Justitsministeriet finder samlet set, at der ikke er grundlag for at antage, at de gældende danske logningsregler skulle være i strid med Charteret. Det hænger navnlig sammen med, at dansk ret i modsætning til logningsdirektivet opstiller nogle klare og præcise regler for myndighedernes mulighed for at få adgang til de loggede oplysninger og for den periode, hvor oplysningerne skal opbevares.
 
Ministeriet finder det imidlertid tvivlsomt, om den del af reglerne, som vedrører sessionslogning, kan anses for egnede til at opnå deres formål, som er at skabe mulighed for anvendelse af oplysningerne som led i efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold.
 
På den baggrund har justitsminister Karen Hækkerup besluttet, at reglerne om sessionslogning skal ophæves. Dette vil ske ved en ændring af logningsbekendtgørelsen.
 
Justitsministeren vil i den kommende folketingssamling fremsætte et lovforslag om revision af de samlede logningsregler, som vil kunne danne grundlag for politiske drøftelser med Folketingets partier om logningsreglernes fremtidige udformning.
 
Der henvises til Justitsministeriets svar af 2. juni 2014 på spørgsmål nr. 920 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg samt ministeriets uddybende notat af 2. juni 2014.