Printed from www.primodanmark.dk
En ud af 6 politikere i Sverige er udsat for trakasserier, trusler eller vold
Printervenlig udgave

Det svenske Brottsförebyggande rådet (Brå) har gennemført en undersøgelse blandt samtlige politikere i Sverige - Politikernas trygghetsundersökning 2012. Undersøgelsen er den første af sin art og gennemført efter opdrag fra regeringen. Ca. 10.000 politikere har svaret på spørgsmål om hvorvidt de har været udsat for trusler og vold i løbet af 2011.

 

Formål og metode
"År 2011 fick Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag av regeringen att utveckla och genomföra en periodisk återkommande undersökning av omfattningen av hot och våld mot förtroendevalda, Politikernas Trygghetsundersökning (PTU).

 

Syftet i denna första kartläggning är, förutom att ta reda på utsatthetens omfattning och struktur, att ta fram kunskap om behovet av förebyggande och lindrande insatser.

Politikernas trygghetsundersökning är en totalundersökning som riktar sig till landets samtliga cirka 14 000 ordinarie fullmäktigeledamöter i kommuner, landsting och regioner samt till riksdagens ledamöter.

 

De fyra frågeområden som behandlas är utsatthet för brottsliga händelser, oro, konsekvenser och motåtgärder samt information och rutiner kring säkerhet."

 

Konklusioner
"Rapporten har två huvudresultat. Det första huvudresultatet är att nästan en av sex förtroendevalda uppger sig ha blivit utsatta för brott eller en liknande obehaglig händelse, vilket innebär att hot och våld mot förtroendevalda är ett högst reellt demokratiskt problem.

Det andra huvudresultatet är att graden av utsatthet inte är jämnt fördelad mellan de förtroendevalda, utan skiftar mellan partier och är beroende av typ av uppdrag och position
inom en politisk församling eller nämnd.

 

En närmare analys av resultaten visar att brottsliga handlingar som drabbar förtroendevalda kan delas in i två olika grupper. Dels har vi utsatta förtroendevalda som innehar uppdrag inom "ytterkantspartier", dels utsatta förtroendevalda i beslutsfattande positioner oberoende av partitillhörighet.

 

Även om dessa två grupper av förtroendevalda skiljer sig åt är det i båda
fallen allvarligt utifrån ett demokratiskt perspektiv."

 

Rapporten " Politikernas trygghetsundersökning 2012" kan ses her.