Printed from www.primodanmark.dk
Effektiviseringsgevinster på administrationsområdet
Printervenlig udgave
Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI) har i samarbejde med Indenrigs- og Sundhedsministeriet gennemført en analyse, der skal give overblik over de effektiviseringsgevinster kommunerne forventer at realisere på administrationsområdet som følge af kommunalreformen (DK, 2007)
Uddrag:

I strukturkommissionens hovedbetænkning (2004) nævnes muligheden for at realisere effektiviseringsgevinster ved en kommunesammenlægning.

Baggrunden er at beregninger fra såvel Indenrigsministeriet (2000) som Houlberg (2000) har vist stordriftsfordele ved kommuner på 18.000-25.000 hhv. 30.000- 50.000 indbyggere. I det omfang stordriftsfordelene knytter sig til produktionen af serviceydelser i f.eks. en daginstitution, er det tvivlsomt om det faktum, at institutionen ligger i en større kommune skulle føre særlige fordele med sig.

På administrationsområdet er der dog enighed om, at der er stordriftsfordele at finde, og Indenrigsministeriet beregner et effektiviseringspotentiale på 630 mio. kr., mens Houlberg beregner et teoretisk effektiviseringspotentiale på 860 mio. kr.

Med undersøgelsen ønsker KREVI at afdække, i hvilken udstrækning kommunerne arbejder med effektiviseringsgevinster.

Hvor store effektiviseringsgevinster forventer kommunerne? Hvordan fordeler gevinsterne sig over tid? Er der forskel på sammenlagte og ikke-sammenlagte kommuner? Findes der blot en overordnet målsætning om generelt at indhøste effektiviseringsgevinster, eller er målene nærmere konkretiseret? Er der tale om politisk vedtagne målsætninger? Findes der handlingsplaner for, hvordan målsætningerne skal føres ud i livet? Arbejder de sammenlagte kommuner mere aktivt med effektiviseringsgevinster end de ikkesammenlagte?


Download rapport (pdf)

Læs mere om rapporten her