Printed from www.primodanmark.dk
Dødsbrande i Danmark 2000-2005
Printervenlig udgave
Ny rapport fra Beredskabsstyrelsen om årsager til og forebyggelse af dødsbrande.

Uddrag:

Hvert år omkommer gennemsnitligt 8 mennesker i brande rundt omkring i Danmark. Hver eneste omkommen repræsenterer en menneskelig tragedie, som kunne være undgået. En målrettet indsats mod dødsbrande kræver viden om de faktorer, der knytter sig hertil. Sigtet med denne rapport er netop at bearbejde, analysere og formidle viden om dødsbrande i Danmark.

Denne rapport indeholder en gennemgang og analyse af dødsbrande i Danmark i perioden 2000- 2005. Analysen bygger primært på talmateriale, der stammer fra Beredskabsstyrelsens indsamling af oplysninger om dødsbrande. I rapporten beskrives desuden, hvordan antallet af omkomne i brand kan nedbringes.

I rapporten fremgår det om dødsbrande, at:

• Det årlige antal af omkomne i brand har ligget pågennemsnitligt 8 personer om året i perioden 2000 - 2005.
• De fleste af de omkomne i brand er mænd, således omkom dobbelt så mange mænd i brand som kvinder i 2005.
• Alder er en væsentlig faktor. Jo ældre man er, jo højere risiko har man for at omkomme i brand.
• Tobaksrygning udgør den største enkeltårsag til dødsbrande.
• Hovedparten af de branddøde omkommer i forbindelse med brande i boligen. Antallet af plejehjemsbeboere og beboere i beskyttede boliger er overrepræsenterede i dødsbrandstatistikken.
• De omkomne i brand bor ofte alene, i 77 procent af tilfældene var der kun én beboer i den husstand, som den omkomne beboede.
• Fysisk handicap, psykisk sygdom og stof- eller alkoholmisbrug øger risikoen for at omkomme i brand.
• Ofrene for dødsbrande har sjældnere end gennemsnittet af befolkningen installeret røgalarmer i boligen.
• En reduktion af antallet af omkomne kræver en social og sundhedsmæssig forebyggelsesindsats over for risikogrupperne.

Læs rapporten