Printed from www.primodanmark.dk
Det nationale risikobillede for Danmark
Printervenlig udgave

Beredskabsstyrelsen har den 9. april 2013 udgivet rapporten Nationalt Risikobillede (NRB), der peger på ti typer af hændelser, som myndigheder, virksomheder og borgere især bør være opmærksomme på. Rapporten er dels udarbejdet på Beredskabsstyrelsens eget initiativ, dels på baggrund af en opfordring fra EU til medlemsstaterne om at udvikle nationale risikovurderinger.

 

Beredskabsstyrelsen søger løbende at holde sig ajour med, synliggøre og udbrede kendskabet til risici, som kan forårsage større ulykker og katastrofer. Arbejdet går i praksis ud på at indhente information, som kan belyse de enkelte risicis karakter og årsagssammenhænge, hvordan det samlede aktuelle risikobillede ser ud, og hvordan risikobilledet kan udvikle sig.

 

Nationalt Risikobillede (NRB) er et resultat af dette løbende arbejde med at kortlægge og analysere risici. NRB præsenterer ikke det samlede spektrum af risici, som det danske samfund står overfor, men koncentrerer sig om de risici, som Beredskabsstyrelsen i øjeblikket vurderer, at beredskabsaktørerne bør rette størst opmærksomhed mod.

 

Det drejer sig om følgende:

  • Orkaner, stærke storme og stormfloder 
  • Kraftig regn og skybrud 
  • Pandemisk influenza 
  • Husdyrsygdomme og zoonoser 
  • Transportulykker 
  • Ulykker med farlige stoffer på land 
  • Forureningsulykker til søs 
  • Nukleare ulykker 
  • Terrorhandlinger 
  • Cyberangreb

 

Vurderingen er foretaget på baggrund af hændelsestypernes mulige konsekvenser for liv, helbred, velfærd, ejendom, økonomi, miljø samt tilgængeligheden af kritiske samfundsfunktioner.

 

Rapporten Nationalt Risikobillede (NRB) kan i sin helhed læses her.