Printed from www.primodanmark.dk
Bedre beskyttelse af whistleblowere - i Sverige
Printervenlig udgave

En regeringskommssion i Sverige har den 20. maj 2014 afgivet betænkning om stærkere beskyttelse for arbejdstagere, der slår alarm ved alvorlige misforhold i arbejdsgiverens virksomhed. Der foreslås erstatningsansvar i tilfælde af repressalier samt mulighed for anonymitet. Forslaget støttes af Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

 

Utredningen föreslår en ny arbetsrättslig lag som stärker skyddet för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Lagen ger en rätt till skadestånd för arbetstagare som drabbas av repressalier på grund av sådana larm.

 

Den nya lagen innebär dessutom en förenkling i förhållande till dagens regelverk, som anses vara både svåröverskådligt och komplext.

 

Det föreslås vidare att det införs regler i arbetsmiljölagen som ålägger alla arbetsgivare att vidta de åtgärder som krävs för att underlätta interna larm om allvarliga missförhållanden i verksamheten.

 

Utredningen föreslår dessutom regler till skydd för identiteten på de arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

 

Utredningen konstaterar
-  att arbetstagare ofta avstår från att slå larm om allvarliga missförhållanden som de iakttar i arbetsgivarens verksamhet,
- att det är ett viktigt samhällsintresse att arbetstagare slår larm om sådana missförhållanden, och
- att det i dag saknas en särskild skyddslagstiftning för arbetstagare som slår larm.

 

Det är därför enligt utredningens mening angeläget att det nu införs ett starkare skydd för de arbetstagare som väljer att påtala allvarliga brister i verksamheten.

 

Betænkningen indeholder en gennemgang af internationale konventioner og rekommendationer fra FN, EU og Europarådet samt en redegørelse for lovgivning i udvalgte lande, herunder i Danmark.

 

Utredningen "Visselblåsara - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden" (SOU 2014:31) kan ses her.