Printed from www.primodanmark.dk
24 risikoområder for svensk risikoberedskab
Printervenlig udgave

Den svenske styrelse for samfundssikkerhed og beredskab - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) - har i en rapport til den svenske regering identificeret 24 nationale risikoområder. Ved præsentationen heraf anfører MSB bl.a. følgende:
 
"MSB har redovisat en rapport till regeringen där myndigheten har identifierat 24 olika riskområden. Detta är första steget till nationell riskbedömning och behandlar allt från konsekvenser av naturolyckor till störningar i elförsörjningen och cyberattacker.
MSB:s rapport är ett underlag för Sveriges bidrag till civilskyddssamarbetet inom EU. Syftet är att under 2012 skapa en bred europeisk överblick över de främsta riskerna inom unionen.
 
Regeringen har gett MSB i uppdrag att ta fram förslag till en nationell riskbedömning som ska ta sin utgångspunkt i de rådslutsatser om riskbedömning som tagits i EU.
 
I den nationella riskidentifiering som MSB nu presenterar förs en rad risker fram som skulle få stora konsekvenser om de inträffade och som är viktiga för EU's övergripande bild. Rapporten är utgångspunkt för det fortsatta arbetet som kommer att kräva ett brett engagemang av ansvariga aktörer på alla samhällsnivåer.
 
I rapporten har MSB identifierat 24 olika riskområden. Flera av riskerna skulle ge upphov till gränsöverskridande konsekvenser. Det kan heller inte uteslutas att Sverige skulle behöva be om internationell hjälp i några av de situationer som beskrivs.
 
Det krisberedskapsarbete som bedrivs i Sverige i dag bygger på att aktörer på lokal, regional och central nivå löpande analyserar risker och sårbarheter inom sina ansvarsområden. I den fortsatta processen strävar MSB efter att komplettera detta arbete med en process för tvärsektoriell riskbedömning på nationell nivå".


Rapporten Ett första steg mot en nationell riskbedömning, november 2011, kan læses her