Printed from www.primodanmark.dk
2,5 mia. kr. mere til klimasikring i kommunerne
Printervenlig udgave

Regeringen og KL har den 10. juni 2012 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2013.


I aftalen indgår, at kommunerne løfter investeringsniveauet til klimatilpasning af spildevandsområdet med 2,5 mia. kr. i 2013. Investeringerne målrettes aktiviteter, som varetages af spildevandsselskaberne. Flere investeringer inden for spildevandssektoren vil, udover at styrke klimatilpasningsindsatsen være til gavn for beskæftigelsen.

,
For at understøtte forsyningsselskabernes investeringer vil regeringen justere de kommunale
lånegarantier ved at forlænge varigheden af garantierne, og de tilhørende lånemuligheder i
medfør af lånebekendtgørelsen, fra 25 til 40 år. Dette vil skabe bedre sammenhæng mellem
afskrivninger på spildevandsanlæg og finansieringen af nye investeringer.


Regeringen vil endvidere sikre bedre rammer for klimatilpasningsindsatsen i kommunerne
med særligt fokus på at forebygge oversvømmelser. Forsyningsselskaber på spildevandsområdet skal således på visse betingelser kunne understøtte kommunale investeringer, som har til formål at styrke afledning og håndtering af regnvand. Forsyningsselskabernes indsats finansieres over taksterne for afledning af spildevand.


Udmøntning af de nærmere vilkår og rammer for klimatilpasningsindsatsen, herunder mulighederne for at justere de kommunale lånegarantier, sker i efteråret 2012. Lovgivning fremsættes i efteråret 2012 med henblik på, at reguleringen er på plads inden udgangen af 2012. Sigtet er, at reglerne får virkning for prislofterne i 2013. Reguleringen skal sikre et klarere grundlag for den fremtidige klimatilpasningsindsats.


Aftalen af 10/6 2012 om kommunernes økonomi for 2013 kan i sin helhed ses her.