Printed from www.primodanmark.dk
Risikoanalyse 2006
Printervenlig udgave

Resultaterne fremgår af en risikoanalyse, som PRIMO har foretaget på Kommunaløkonomisk Forum den 26. og 27. januar 2006.

Analysen tager udgangspunkt i kommunernes oplevelse af risici i relation til strukturreformen. I alt 149 besøgende fra i alt 77 kommuner udfyldte PRIMO's spørgeskema. Skemaet gav deltagerne mulighed for at prioritere 9 risici - administrative, borger- og servicerelaterede, image, it, juridiske, ledelsesmæssige, personalepolitikse, politiske og økonomiske risici - på en skala fra 1 til 10. Det var muligt at vægte alle risici lige højt eller lavt.


Deltagernes organisatoriske fordeling:
Direktion: 33 besvarelser
Kommunalbestyrelse og borgmestre: 72 besvarelser
Øvrige faglige medarbejdere og specialister: 44 besvarelser


Top 5 - samlet billede
Et samlet blik på besvarelserne viser, at det er økonomien, der stadig er den helt store ubekendte. På andenpladsen ligger borger- og servicerelaterede risici, mens it-risici udgør en tredjeplads. Image er det område, som kommunerne samlet giver den laveste prioritet.


Fordelingen af top 5:
1. Økonomiske risici
2. Borger- og servicerelaterede risici
3. IT-risici
4. Personalepolitiske risici
5. Ledelsesmæssige risici

Fordeling i forhold til organisatorisk placering
For direktionsniveauet kommer IT-risici på en klar førsteplads. Anden- og tredjepladsen bliver hos direktionen indtaget af henholdsvis personalepolitiske og administrative risici.

Kommunalbestyrelser og borgmestre prioriterer derimod de økonomiske risici højest - skarpt forfulgt af borger- og servicerelaterede risici. Også personalepolitiske risici bliver betragtet som en stor udfordring.

Øvrige faglige medarbejdere betragter IT-risici og ledelsesmæssige risici som de helt store udfordringer i forbindelse med reformen, mens de økonomiske risici indtager tredjepladsen.

Sammenlagte og ikke-sammenlagte kommuner
Spørgeskemaet var tilrettelagt, så besvarelserne kan differentierer både med hensyn til titel og i forhold til kommuner, som skal sammenlægges og ikke sammenlægges. Her er det bemærkelsesværdigt, at de ni risici generelt vurderes til at veje tungest i kommuner, som ikke skal sammenlægges.

Det er samtidig påfaldende, at direktionen i kommuner, som ikke skal sammenlægges, vurderer personalepolitiske risici til at ligge meget højt på 7,17.

 

Fordeling på kvartiler
En fordeling af besvarelserne på kvartiler viser en relativ høj grad af enighed mellem de tre personalegrupper. Også her går det igen, at de økonomiske risici vejer tungest, mens image-risici ikke ser ud til at udgøre den store bekymring for kommunerne. Image-risici er den eneste gruppe af risici, som af samtlige af deltagerne er vurderet til at ligge under 5 på en skala fra 1 til 10.

Se vores interaktive risikometer

Læs kommentarer til analysen