Printed from www.primodanmark.dk
Disclaimer
Printervenlig udgave

1. PRIMO Danmark påtager sig ingen form for ansvar for, at den viden og de anbefalinger, der præsenteres kan vise sig ufuldkommen, fejlbehæftet eller mindre hensigtsmæssig i konkrete situationer. Indholdet på websitet er ikke nødvendigvis udtryk for PRIMOs holdninger. PRIMO påtager sig således intet ansvar for problemer, uheld og ulykker opstået i forbindelse med anvendelse af materiale fundet på dets hjemmeside. PRIMO anbefaler derfor at gå til det præsenterede materiale med kritisk sans og anvendelse af egen dømmekraft. Netværket vil fortløbende arbejde på at fejlagtige informationer og ufunderet viden videreformidles, og modtager derfor gerne informationer om eventuelle fejl og mangler. Oplysninger om døde links kan sendes til admin@primodanmark.dk

2. Alt materiale produceret af PRIMO kan frit downloades og anvendes af netværkets medlemmer, forudsat der med tydelig kildeangivelse refereres til PRIMO. Publikationer med PRIMOs logo skal videreformidles i originalform. Ved overførsel af større mængder af materiale bedes der rettes henvendelse til PRIMO.

3. Intet materiale må anvendes i trykte medier og/eller til kommercielle formål uden PRIMOs skriftlige accept. Der kan ikke frit gøres brug af billeder på PRIMOs website eller fra PRIMOs publikationer. Ved ønske om annoncering for PRIMO og/eller PRIMO-produkter bedes man rette henvendelse til PRIMO.

4. Dette website må ikke gøres til genstand for ændringer, hverken redigeringsmæssige eller tekniske og må ikke kopieres. 

5. For det materiale, der ligger på PRIMOs website gælder det, at det så vidt muligt er kontrolleret, så materialet ikke krænker ophavsrettigheder. Såfremt der opdages materiale, der krænker ophavsrettigheder, bedes henvendelse rettes til PRIMO. Det anbefales, at man ved download og videreformidling af materiale, der er gjort tilgængeligt via PRIMOs website, altid sikrer sig retten hertil. Oplysninger herom fås i reglen på de pågældende websites, som der linkes til.

6. De websites, som er forbundet med PRIMOs website via link, er ikke under PRIMOs kontrol, og PRIMO er derfor ikke ansvarlig for indholdet, herunder for eventuelle reklamer på disse websites

7. Det står til hver en tid PRIMO frit for at ændre på websitet uden yderligere varsel.

8. PRIMO forbeholder sig ret til at anvende indsendt materiale i komplet eller beskåret form. PRIMO kan anvende materialet på website, i nyhedsbreve eller på anden vis, herunder overdrage materialet til tredjemand.

9. PRIMO fraskriver sig ethvert erstatningsansvar som følge af brug af dette website og tilhørende medier, herunder for skader som følge af eventuelle virusangreb.

10. Der henvises i øvrigt til gældende ret i de lande PRIMO er repræsenteret.

PRIMO Danmark
Skt. Gertruds Stræde 5, 5.

1129 København K.
Denmark