Printet fra www.primodanmark.dk,
Håndtering af intern selvrisiko i kommunerne

På et seminar den 5. september i Næstved satte PRIMO fokus på kommunernes brug og håndtering af intern selvrisiko. Problemstillingen blev nærmere belyst med udgangspunkt i erfaringer fra Næstved og Holstebro.

 

Nedenfor følger et kort referat ved projektleder Henrik Klitmøller Rasmussen:

 

Over de seneste 5-10 år har kommunerne, som det blandt andet har vist sig ved PRIMOs undersøgelse af kommunernes risikofinansiering i 2012, i tiltagende grad gjort brug af selvforsikring og selvrisiko, når forsikringspolitikken skal fastlægges og gennemføres.

 

Samtidigt har mange kommuner indført intern selvrisiko, så kommunens institutioner bærer en del af risikoen ved en skade indenfor deres budgetter.

 

PRIMO har valgt at sætte fokus på de muligheder og udfordringer dette skaber, når kommunernes risikostyrings- og forsikringspolitikker skal føres ud i livet. Dette skete på et seminar for 32 deltagere på Næstved rådhus den 5. september 2013.

 

PRIMOs generalsekretær Svend Tychsen bød velkommen til seminaret og gav ordet til risikostyringschef i Næstved Kommune Steen Nedergaard Jensen, som bød velkommen til Rådhuset og fortalte om stedet og dets udsmykning.

 

Derefter introducerede PRIMOs projektleder Henrik Klitmøller Rasmussen seminarets indhold og understregede vigtigheden af at fokusere på erfaringsudveksling mellem de deltagende kommuner ved aktiv deltagelse i debatten.

 

Til en indledning gentog Henrik Klitmøller Rasmussen hovedkonklusionerne fra PRIMOs undersøgelsen fra 2012, der viste, at kommunerne både har øget brugen af selvrisiko og selvforsikring, når der tegnes forsikringer hos forsikringsselskaberne, og at intern selvrisiko bruges af det overvejende antal kommuner til at fordele en del af risikoen ud til kommunernes institutioner.

 

Steen Nedergaard redegjorde derefter for Næstved Kommunes brug af selvrisiko såvel i forhold til forsikringsselskaberne som internt i kommunen.

 

Næstved kommune har på de fleste områder købt forsikringer med en selvrisiko på 100.000 kr. pr. skade.  Kommunens institutioner bærer i normale tilfælde 5000 kr. i selvrisiko ved en skade.

 

Det er ikke muligt for kommunens institutioner at købe anden forsikring, end det som er fastlagt i kommunens forsikringspolitik.

 

I særlige tilfælde kan Steens funktion beslutte at indskrænke eller udvide dækningen. Indskrænkning af dækningen, så institutionen kommer til at dække hele skaden og ikke kun selvrisikoen på 5000 kr., kommer på tale, når kommunens retningslinjer for sikring og skadeforebyggelse er bevidst tilsidesat.

 

Udvidelse af dækningen på kulancemæssig basis kommer på tale, når institutionen uden egen skyld er placeret på en sådan måde, at den er uforholdsmæssigt voldsomt udsat for eksempelvis hærværksskader.

 

Rent administrativt håndteres ordningen således, at skader anmeldes og afregnes centralt, medens andre transaktioner som eksempelvis opkrævning og bogføring af præmier foregår på regnskabstidspunktet. Administrationen er således reduceret til et minimum.

 

Næstved Kommune opbygger ikke interne buffere til at absorbere udsving i selvforsikrings-udgifterne. Når udsvingene forekommer, må der skabes bevillinger. Dette stiller store krav til at kunne kommunikere risikobilledet til den administrative og politiske topledelse.

 

Afslutningsvis gav Steen deltagerne fire råd til at tage med hjem:

- Find jeres egen løsning der virker i jeres organisation
- Intet kommer af sig selv - du skal selv finde ud af at arbejde i det politiske system - der er altid kamp om pengene, og hvilke projekter der kan sættes i drift
- Forsikring er finansiering ikke risikostyring - adfærdsændringer og holdningsbearbejdelse kræver meget mere
- Gør det så effektivt og simpelt som muligt

 

Sekretariatschef i Holstebro Kommune Hanne Rahbek præsenterede Holstebro kommunes måde at håndtere selvrisiko på, som på en række punkter afveg fra Næstved kommunes.

 

De ydre rammer for Holstebro kommunes forsikringsprogram afveg ikke meget fra Næstved kommunes. Holstebro har imidlertid valgt at udforme samspillet mellem forsikringsadmini-strationen og kommunens forvaltninger og institutioner på en noget anden måde end i Næstved.

 

I Holstebro fungerer forsikringsadministrationen som et internt forsikringsselskab, der tegner forsikringer for institutionerne. Forsikringsadministrationen udbyder både en obligatorisk forsikringspakke til institutioner og giver dem også mulighed for at tegne supplerende dækninger på frivillig basis.

 

Udformningen af den interne selvrisikoordning er også noget mere kompliceret og sondrer blandt andet mellem første og anden skade.

 

Administrativt fungerer forsikringsadministrationen også som internt forsikringsselskab for institutioner, idet der allerede primo året uddebiteres en forsikringspræmie til den enkelte institution. Præmien indeholder forlods en skadefri bonus på 10 %, som bortfalder ved skader.

 

Holstebro kommuner opbygger en budgetreserve som buffer for de udsving i kommunens selvforsikringsudgifter, som kan forekomme.

 

På baggrund af præsentationen af de to modeller debatterede deltagerne fra kommuner, forsikringsmæglere og forsikringsselskaber fordele og ulemper ved den forskellige håndtering af fordelingen af risiko mellem den centrale forsikringsadministration og kommunens institutioner.

 

Der var enighed om, at begge modeller kan bringes til at fungere. Helt centralt for succesen vil være evnen til intern risikokommunikation både i forhold til institutionerne og forhold til kommunens administrative og politiske ledelse

 

Afslutningsvis samlede Henrik Klitmøller Rasmussen op på dagens oplæg og debatten, og Svend Tychsen takkede deltagerne og oplægsholderne for deres aktive deltagelse og ønskede alle en god hjemrejse.

 

Du kan se præsentationerne fra seminaret her.

 

Læs også referatet fra PRIMO-seminaret "Kommunernes interne selvrisiko", som blev afholdt den 13. marts 2013 her