Printet fra www.primodanmark.dk,
Konference om Redningsberedskabets Strukturudvalg

Under overskriften "Redningsberedskabets Strukturudvalg: Hvad nu?" arrangerede PRIMO den 8. oktober 2014 i samarbejde med FKB og KL en minikonference om opfølgningen på udvalgsarbejdet om det fremtidige redningsberedskab og sammenhængen til beredskab og inddragelse af civilsamfund.

 

Seniorkonsulent i PRIMO Niels Johan Juhl-Nielsen sammenfatter her sit indtryk fra konferencen:

 

Svend Tychsen, PRIMO, bød velkommen og præsenterede programmet, hvis indhold bevægede sig på aksen redningsberedskab - beredskab - civilsamfund.

 

Udgangspunktet var rapporten fra det af Forsvarsministeriet nedsatte Redningsberedskabets Strukturudvalg (RSU) afgivet i august 2014.

 

Chefkonsulent Jens Lund, Forsvarsministeriet, gav et overblik over baggrunden for, indholdet af og konklusionerne på RSU's arbejde, herunder fastlæggelse af principper for fremtidens beredskab, rammer for et forebyggende arbejde og emner for effektiviseringer. 

 

Endvidere gjorde Jens Lund rede for strukturudvalgets arbejde som en del af regeringens aftale om vækstpakken fra juni 2014.  

 

Anders Christiansen fra KL pegede på, at det er kommunerne der vedtager en samlet beredskabsplan for det geografiske område som kommunen udgør. Herudover vedtager kommunerne for specifikt redningsberedskabet en risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab.

 

Anders Christiansen redegjorde for kommunernes aftale med regeringen. Udover de økonomi-ske besparelser skal antallet af beredskabsenheder reduceres fra 87 til 20, og KL skal indgå i de kommende forhandlinger om fordeling af beredskabsopgaverne mellem staten og kommu-nerne.

 

KL forventer, at de inden årsskiftet indgås en ét-årig aftale om redningsberedskabet, således at der kan ske en udmøntning af økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2015.

 

Anders Christiansen oplyste, at kommunernes samarbejde om etableringen af de nye bered-skabsenheder er i fuld gang og at samarbejdet også kunne foregå på tværs af regionerne.

 

Han understregede i øvrigt vigtigheden af, at der også i fremtiden bliver taget hensyn til det frivillige beredskab.

 

Søren Ipsen fra FKB beklagede, at tankerne om fremtidens beredskab på områderne for henholdsvis det statslige og det kommunale redningsberedskab sker ikke blot i parallelle, men også i asynkrone forløb.

 

FKB ville ikke fokusere på indholdet af økonomiaftalen, men i stedet for bidrage fremadrettet til et moderne beredskab, der har fokus på fremtidens udfordringer. I den forbindelse blev det særligt pointeret, at FKB vil bidrage konstruktivt til en National Forebyggelsesstrategi.

 

Arne Hasling fra COWI A/S kunne fra sit arbejde i og med kommunerne berette, at når det gjaldt arbejdet med udfordringerne fra konsekvenserne af klimaproblemerne og oversvøm-melse, så havde han ofte savnet deltagelse af repræsentanter for beredskabet.

 

Der er et stort behov for på samfundets vegne at kunne tænke og handle på tværs af sektorer. Der hersker jo en indbyrdes afhængighed mellem forskellige sektorer - både hvad angår kompetenceopbygning og hvad angår samfundsøkonomien.

 

Hans Christian Thoning (V) og Annette Lind (S) afventede begge at blive indkaldt af Forsvarsministeren til at kunne udmønte rapporten fra Redningsberedskabets Strukturudvalg i en politisk aftale.

 

Begge understregede de nødvendigheden af, at Danmark også i fremtiden vil have et robust beredskab, der matcher de udfordringer som samfundet står over for. Ligeledes var de begge interesseret i, at der sættes øget fokus på forebyggelse.

 

Frank Praefke, Dansk Røde Kors, kunne referere til Røde Kors' omfattende arbejde nationalt som internationalt, og at de frivillige på den baggrund har meget at bidrage med til det lokale beredskab.

 

Frank Praefke understregede, at Røde Kors kunne være et egnet supplement til det samlede beredskab.

 

Fra Boligselskabernes Landsforening kunne Mikkel Jungshoved oplyse, at der rundt i landets boligforeninger (over en million borgere) gøres et stort arbejde for, at lejerne tager ansvar for sikkerhed og beredskab.

 

Boligområderne står med mange typer af udfordringer, og boligforeningerne bidrager gerne sammen med kommunerne til at skabe større sikkerhed og tryghed - ikke mindst hvad angår forebyggelse.

 

Som Frank Praefke lagde Mikkel Jungshoved vægt på den rolle som frivillige fra civilsam-fundet kan have for at bidrage til det samlede beredskab.

 

Svend Tychsen afsluttede konferencen og oplyste, at PRIMO, FKB og KL aktuelt drøfter en evt. videreførelse af initiativerne omkring Den robuste kommune, når PRIMO ophører som forening med årets udgang.

 

Niels Johan Juhl-Nielsen

 

Indledernes Power Point - præsentationer kan ses her.